Onze visie


Ons pedagogisch project.

Een pedagogisch project, een visie van wat een school moet zijn, kan bieden, is een dynamisch gegeven. Het moet worden afgestemd op wat er buiten de school in beweging is. Gedurende het schooljaar 2015-2016 wordt het pedagogisch project voorgesteld bij verschillende sleutelmomenten gedurende het schooljaar.

Open
werken aan een schooleigen christelijke identiteit

Onze school plaatst zich als dialoogschool binnen de christelijke geloofstraditie maar staat open voor alle andere levensovertuigingen en wil er mee in dialoog gaan. We willen kinderen opvoeden met respect voor hun eigenheid, elk kind is immers uniek. Vanuit de christelijke identiteit willen we werken aan een positief eigen – en wereldbeeld.

Breed
werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod

Onze school streeft ernaar om een aanbod te verwezenlijken dat bijdraagt tot de totale ontwikkeling van het kind. Ieder kind moet de kans krijgen om zijn eigen talenten te ontdekken en met behulp van de leerkracht deze verder te ontwikkelen. De ontwikkelingsdoelen in de kleuterschool, de verschillende leergebieden en onderliggende leerdomeinen zorgen in onderlinge samenhang dat de leerlingen de wereld rond zich verkennen en het aanbod steeds aansluit bij wat de leerlingen kennen en kunnen, bij hun talenten en hun noden. We geloven rotsvast in de groei-en ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind.

Leer+kracht
werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak

Een positief en een veilig leerklimaat in een krachtige leeromgeving is voor ons een voorwaarde om tot goed leren te komen. We engageren ons om werk te maken van een warm relationeel school-en klasklimaat. Zo kan elke leerling zijn eigen persoonlijkheid en mogelijkheden ontdekken. Elke leerling is eigenaar van zijn leren. We beogen een haalbare en realistische ambitie bij elk kind. Het is de bedoeling om de leer-kracht van elk kind te stimuleren in een levensechte leeromgeving..

Zorg
werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit brede zorg

Als katholieke schoolgemeenschap hebben we meer dan gewone aandacht voor kinderen die (groei)kansen dreigen te missen. We zetten sterk in op het begeleiden van die kinderen die dreigen uit de boot te vallen maar ook kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong bieden we de nodige uitdaging. We creëren gelijke kansen voor elke leerling, individueel maar ook in subgroepen. Waar de brede basiszorg niet voldoende is, zorgt de leerkracht in samenspraak met het zorgteam dat de specifieke onderwijsbehoeften worden aangepakt door te differentiëren in aanbod en opdrachten.

Samen
werken aan onze school als gemeenschap en organisatie

Ons schoolteam wil werken aan de kernopdracht van onze pedagogische gemeenschap : kinderen tot leren brengen en hen begeleiden in hun groeiproces van menswording, dit in een positief klimaat. Oog voor vernieuwing en professionalisering van het schoolteam zijn hierbij essentieel. Alle partners zijn evenwichtig betrokken bij de school. Het beleid, de leerkrachten, ouders, leerlingen en lokale (geloofs)gemeenschap werken nauw samen. Wij geloven in een open communicatie met respect voor eenieders mening en opvattingen.

Please activate some Widgets.